CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzone zostało badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Lista Instytucji Hostujących opublikowana została na stronie internetowej NCBR.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek spełniający między innymi warunki dot. tematyki planowanych badań oraz prac B+R, które muszą dotyczyć sztucznej inteligencji.

Więcej info w tym temacie.