CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia umożliwi opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK S.A., zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.

Celem głównym Przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033. Cele szczegółowe to:

Wzrost aktywności B+R w obszarze infrastruktury kolejowej.
Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej.
Poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową.
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

 

Więcej info tutaj.